Rak TrailO 2022

Invitation (Bulletin 1)

Event details (Bulletin 2)

Start list

Overview map

Place: Rakov Škocjan (link), Slovenia

Date: April 9th - 10th, 2022

Competition: 2x PreO, WRE (World Ranking Events) & ECTO 1 & 2 (European Cup in TrailO).

Organizer: OK Trzin

IOF Event Adviser: Ján Furucz

Event manager: Mateja Keresteš

Course planner: Krešo Keresteš

Classes: Elite (O - open, P - physically challenged, J - juniors), A

Maps: ISSprOM 2019-2, DIFFERENT SCALES!

Terrain:

Rakov Škocjan is the name of a landscape park and karst valley at the northern foot of Javorniki measuring 2.5 x 0.5 km. This was created by the collapse and demolition of the ceiling of the karst cave. This is evidenced by the 42 m high Small Natural Bridge, the 37 m high Large Natural Bridge and the gorges behind them. Therefore, there are many features that can be found on steeper karst terrains (rock faces, boulders, stony grounds and various relief forms).

Program:

Saturday, April 9th

  • 10.30 - opening of the Event Centre
  • 12.00 - start of the PreO competition

Sunday, April 10th

  • 10.00 - opening of the Event Centre
  • 11.00 - start of the PreO competition
  • 16.00 - prize giving ceremony

Paths:

The path on the both courses is good gravel road.

Organizers will not provide any assistant. If you need an assistent on the course, please arrange your own assistant. 

Event Center:

The Event Center (GPS: 45.792 N, 14.292 E) is a log cabin near CŠOD Rak (Center for school and extracurricular activities).

Parking is available near Event Center along the main gravel road. There are no parking lots as we usually know them.

The map with location of the Event Center, the way to the Event Centre, and embargoed areas.

Recording system: ToePunch system will be used for registration of answers and for time keeping on the coursesControl cards and punchers will be used as back-up system. Please, bring your own puncher. It will be possible to borrow a puncher.

Entries: until April 1th! Eventor for the Entries in Elite class: PreO 1 (Day 1) and PreO 2 (Day2). OO.net for the entries in the A class.

Entry fees:

Elite class: 20 EUR for each competition.

A class: 10 EUR for each competition.

Entry fees for the entries after deadline will be 50% higher.

Payments for entry fees can be made only by bank transfer.

At payment by bank transfer please write in the purpose of payment your name or your club name if the payment will be made for the whole team. Please, bring the proof of the payment to the Event Centre where you will receive the receipt of payment.

Make a payment only in euros to the following account according to the received invoice:

Account holder: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin, Slovenia

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

SWIFT/BIC: SKBASI2X

Bank: SKB banka d.d.

Prizes: Medals and practical prizes for the best in each class.

Meals: A hot meal will be possible on Sunday only and can be ordered until Friday, April 8th on the link.

Toilettes: Toilettes will be available in the Event Centre.

COVID-19 restrictions: Restrictions are changing over time. Therefore, more detailed instructions are given on the subpage.

Information: 

 


 

Razpis (Bilten 1)

Podrobnosti o prireditvi (Bilten 2)

Startna lista

Pregledna karta


Kraj: Rakov Škocjan (link)

Datum: 9. - 10. april 2021

Tekmovanje: 2x PreO, WRE (Svetovna rang lestvica)ECTO 1 & 2 (Evropski pokal v PreO) in Slovenska PreO liga 2022.

Organizator: OK Trzin

IOF kontrolor: Ján Furucz

Vodja tekmovanja: Mateja Keresteš

Traser: Krešo Keresteš

Kategorije: Elite (O - odprto, P - invalidi, J - mladinci), A

Karte: ISSprOM 2019-2, RAZLIČNA MERILA!

Teren:

Rakov Škocjan je ime krajinskega parka in kraška dolina ob severnem vznožju Javornikov velikosti 2,5 x 0,5 km. Ta je nastala z udiranjem in rušenjem stropa kraške jame. To dokazujeta 42 m visoki Mali naravni most, 37 m visoki Veliki naravni most ter soteski za njima. Zato je na območju veliko objektov, ki jih je mogoče najti na strmejših kraških terenih (skalni skoki, kamni, kamnita območja in različne reliefne oblike).

Program:

Sobota, 9. april

  • 10.30 - odprtje tekmovalnega centra
  • 12.00 - start PreO tekmovanja

Nedelja, 10. april

  • 10.00 - odprtje tekmovalnega centra
  • 11.00 - start PreO tekmovanja
  • 16.00 - podelitev nagrad

Poti:

Pot na obeh progah je dobra peščena cesta.

Organizator ne bo zagotovil nobenega asistenta. V kolikor potrebujete asistenta na progi, si ga prosimo priskrbite sami. 

Tekmovalni center:

Tekmovalni center (GPS: 45.792 N, 14.292 E) brunarica v bližini CŠOD Rak.

Parkiranje je možno v bližini tekmovalnega centra ob glavni makadamski cesti. Urejenega parkirišča ni v bližini.

Karta z lokacijo tekmovalnega centra, potjo do tekmovalnega centra in prepovedana območja.

Beleženje odgovorov: ToePunch sistem bo uporabljen za beleženje odgovorov. Kontrolni kartoni in luknjači bodo uporabljeni kot back-up sistem za beleženje odgovorov. Prosimo, da prinesete lastne luknjače. Luknjači bodo na voljo za izposojo.

Prijave: do 1. aprila! Eventor za prijave v Elite kategoriji: PreO 1 (Dan 1) in PreO 2 (Dan 2). OO.net za prijave v A kategoriji.

Štartnina:

Elite kategorija: 20 EUR za vsako tekmo,

A kategorija: 10 EUR za vsako tekmo.

Za registrirane tekmovalce OZS bo startnina nižja, 12 EUR (Elite) in 8 EUR (A).

Štartnine za prijave po roku bodo 50% višje.

Plačilo štartnine lahko opravite le z bančnim nakazilom.

Pri plačilu z bančnim nakazilom prosimo vpišite v namen plačila svoje ime ali klub, v kolikor bo plačilo opravljeno za celo ekipo. Prosimo, da potrdilo o plačilu prinesete s seboj v tekmovalni center, kjer boste prejeli račun.

Plačilo opravite na naslednji bančni račun na podlagi prejetega računa:

Prejemnik: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

SWIFT/BIC: SKBASI2X

Banka: SKB banka d.d.

Nagrade: medalje in praktične nagrade za najboljše v vsaki kategoriji.

Prehrana: Tople jedi bodo na voljo le v nedeljo in jih lahko naročite do petka, 8. aprila na povezavi.

WC: WC bo na voljo v tekmovalnem centru.

COVID-19 omejitve: Omejitve se s časom spreminjajo. Zato so podrobnejša navodila na podstrani.

Informacije: