Menina planina TrailO 2018

Invitation

PlaceMenina planina, Slovenia (link)

Date: June 16th - 17th, 2018

Competition: PreO + TempO. Both events are part of common CHIS TrailO Cup 2018, TrailO competitions organized in Croatia, Hungary, Italy and Slovenia and Slovenian TrailO League 2018.

Organizer: OK Trzin

Competition manager: Mateja Keresteš

Course setter: Krešo Keresteš

Jury: Renato Bettin, Emil Kacin, Zoltán Mihaczi

Classes: Elite (Open, Paralympic, Juniors), A

Entries:

Orienteeringonline.net until June 10th.

Entry fees:

Elite class (Open & Paralympic): 18 EUR for both competitions, 10 EUR for one day

Elite class (Juniors) & A class: 12 EUR for both competitions, 7 EUR for one day

Entry fees for the entries after deadline (June 10th) will be 50% higher.

Payment in the Competition Centre before the start.

Map: ISSOM 2007, 1:4000 / 2.5 m, August 2015, partly updated, map from competition in 2015

Terrain:

Panoramic view (link).

Program:

Saturday, June 16th

 • 12.30 - opening of the Competition Centre
 • 14.00 - start of the PreO competition (without start list)

Sunday, June 17th

 • 9.00 - opening of the Competition Centre
 • 10.00 - start of the TempO competition (without start list)
 • 13.00 - prize giving ceremony

Paths and courses:

PreO (Saturday) - 20 controls (Elite and A) with 3 time controls at 1 station (after the finish).

 The course: 550 m / 5 m (Elite and A) 

Time of competitors on the course is limited: 78 min. (Elite and A).

Assistants (can be also other competitors) for wheelchair competitors are recommended to wheelchair user, because part of the path is steep.

There is no Z controls in A class as there is no Z controls at timed controls. In Elite class the distance between Z controls to the closest flag is bigger than 4 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

TempO (Sunday) - 6 stations with 5 controls; course is the same for both classes. This means that there will be Z controls in both classes and that time on each sation is limited to max. 150 sec. Competition will be done in two parts with 3 stations.

The distances between Z controls to the closest flag are bigger than 8 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

Competition centre:

The Competition Centre will be in mountain cottage Planinski dom na Menini planini.

Possible approaches are from the Bočna, Nova Štifta and Tuhinj Valley. The route to the competition center will NOT be marked.


Other important information about competition:

 • Competitors can use their own puncher at PreO competition.
 • Official assistants of paralympic competitors can compete in Open class. Their time limit on the course will be same as for the Paralympic class. 

Accommodation: is possible to reservate in mountain cottage over the Google Sheets

ToilettesToilettes will be available in mountain cottage. 

Prizes: Medals and practical prizes for the best three in each class after two days.

Information: 

 

Razpis

Kraj: Menina planina (link)

Datum: 16. - 17. 6. 2018

Tekmovanje: PreO + TempO. Obe tekmi bosta šteli za Slovensko PreO ligo 2018 in skupni CHIS TrailO Cup 2018, ki ga organizirajo Hrvaška, Italija, Madžarska in Slovenija.

Organizator: OK Trzin

Vodja tekmovanja: Mateja Keresteš

Traser: Krešo Keresteš

Tekmovalna komisija: Renato Bettin, Emil Kacin, Zoltán Mihaczi

Kategorije: Elite (Open, Paralympic, Juniors), A

Prijave:

Orienteeringonline.net do 10. junija.

Startnina:

Elite kategorija (Open in Paralimpic): 18 EUR za obe tekmi, 10 EUR za posamezno

Elite kategorija (Juniors) in A kategorija: 12 EUR za obe tekmi, 7 EUR za posamezno

Startnine za prijave po roku (10. junij) bodo 50% višje.

Plačilo v tekmovalnem centru pred startom.

Karta: ISSOM 2007, 1:4000 / 2.5 m, avgust 2015, delno obnovljena, karta s tekme v 2015

Teren:

Panoramski pogled (povezava).

Program:

Sobota, 16. junij

 • 12.30 - odprtje tekmovalnega centra v Planinskem domu na Menini planini
 • 14.00 - start PreO tekmovanja (brez startne liste)

Nedelja, 17. marec

 • 9.00 - odprtje tekmovalnega centra v Planinskem domu na Menini planini
 • 10.00 - start TempO tekmovanja (brez startne liste)
 • 13.00 - podelitev nagrad

Poti in proge:

PreO (sobota) - 20 kontrol (Elite in A) s 3 časovnimi kontrolami na eni postaji (po cilju).

Proga: 550 m / 5 m (Elite in A)

Čas tekmovalcev na preO progi je omejen: 78 min. (Elite in A).

V kategoriji A ni Z kontrol, kot tudi ni Z kontrol na časovnih kontrolah. V kategoriji Elite so Z kontrole od najbližje zastavice oddaljene 4 metre ali več ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri.

TempO (nedelja) - 6 postaj s 5 kontrolami; proga je enaka za obe kategoriji. To pomeni, da bodo Z kontrole za obe kategoriji in da je čas omejen na vsaki postaji max. 150 sek. Tekmovanje bomo izvedli v dveh delih po 3 postaje.

Invalidom na invalidskih vozičkih priporočamo spremljevalce (lahko tudi drugi tekmovalci), ker je del poti strm.

Z kontrole so od najbližje zastavice oddaljene 8 metrov ali več ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri.

Tekmovalni center:

Tekmovalni center bo v Planinskem domu na Menini planini.

Možni pristopi so iz Bočne, Nove Štifte in Tuhinjske doline. Pot do tekmovalnega centra NE bo označena.

Druge pomembne informacije o tekmovanju

 • Tekmovalci lahko uporabljajo lastne luknjače na obeh preO tekmovanjih.
 • Uradni asistenti tekmovalcem v Paralympic kategoriji, lahko tekmujejo v Open kategoriji. Pri tem bodo imali na progi na voljo toliko časa, kot je predvideno za Paralympic kategorijo.

Prenočišče: je možno rezervirati v planinskem domu prek spletne Google tabele.

WC: WC je na voljo v Planinski koči na Menini planini.

Nagrade: medalje in praktične nagrade za najboljše tri v vsaki kategoriji po dveh dneh.

Informacije: