Lipica TrailO 2019

Invitation

Place: Lipica, Slovenia (link)

Lipica Stud Farm

Date: March 16th - 17th, 2019

Competition: TempO + PreO. Both competitions have been approved for ECTO (unofficial European Cup in trail orienteering), WRE (World Ranking Event) and CHIS TrailO Cup (TrailO Cup of competitions organized in Croatia, Hungary, Italy and Slovenia).

Organizer: OK Trzin

IOF Event Adviser: Ján Furucz

Competition manager: Krešo Keresteš

Course planners / controlers: Remo Madella, Krešo Keresteš

Classes: Elite (Open, Para, Juniors), A

Entries: until March 8th. Eventor for the entries to the TempO and PreO events, OO.net for the entries to the training and visit of the Vilenica Cave.

Entry fees:

Elite class: 20 EUR for each competition.

A class: 10 EUR for each competition.

Training: 5 EUR.

Entry fees for the entries after deadline will be 50% higher.

Payments for entry fees can be made by bank transfer or in cash.

At payment by bank transfer please write in the purpose of payment your name or your club name if the payment will be made for the whole team. You will receive the invoice in the Event Centre.

Make a payment only in euros to the following account:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Bank: SKB banka d.d.

Account holder: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin, Slovenia

Please, make the transaction to the bank account no later than on February 27th. Later payments can be made only in cash in the Event Centre where you will receive the receipt of payment.

Maps: ISSOM, scale 1:4000 / 2 m, NEW MAP will be used for the PreO competition.

Terrain:

Lipica TrailO

Program:

Friday, March 15th

 • 14.00 - 16.00 - open start of the training in Pliskovica
 • 17.30 - end of the training

Saturday, March 16th

 • 9.00 - opening of the Event Centre in Lipica
 • 11.00 - start of the TempO competition

Sunday, March 17th

 • 9.00 - opening of the Event Centre near Lokev Fire Brigade Station
 • 10.00 - start of the PreO competition
 • 15.00 - prize giving ceremony

Paths:

Path on the TempO course is newly solidified (in the picture is as it was before). No mud puddles on the path.

Path on the PreO course is not perfect, but crossable. Assistants are recommended to wheelchair user. Organizers will not provide any assistant.

Lipica TrailO

Event Centres:

The Event Centre will be on Saturday in Hotel Maestoso and on Sunday in Lokev Fire Brigade Station.

The way to the competition centre will be marked from the road junction on the road Sežana - Lokev and Basovizza - Lokev.

Other important information about competition:

 • SI system will be used for answering on the preO Elite course and time-keeping on the both preO courses, Elite and A. Bring your SI card. Please, add your SI card number in entries. SI card can be rented for 2 EUR per each competition.
 • Punchers will be used for answering on the preO A and training course. Please, bring your own puncher. It will be possible to borrow a puncher.

Toilettes: Toilettes will be available in Hotel Maestoso and near Lokev Fire Brigade Station.

Prizes: Medals and practical prizes for the best in each class.

Information:

 

Razpis

Kraj: Lipica (link)

Datum: 16. - 17. 3. 2019

Tekmovanje: TempO + PreO. Obe tekmi bosta šteli za ECTO (neuradni Evropski pokal v precizni orientaciji), WRE (Svetovna rang lestvica), CHIS TrailO Cup v precizni orientaciji (Pokalno tekmovanje v precizni orientaciji tekem organiziranih na Hrvaškem, Madžarskem, v Italiji in Sloveniji) in Slovensko PreO ligo 2018.

Lipica TrailO

Organizator: OK Trzin

IOF kontrolor: Ján Furucz

Vodja tekmovanja: Krešo Keresteš

Traserja / kontrolorja: Remo Madella, Krešo Keresteš

Kategorije: Elite (Open, Para, Juniors), A

Prijave: do 8. marca. Eventor za prijave na TempO in PreO tekmovanje ter OO.net za prijave na trening in za ogled jame Vilenica.

Startnina:

Elite kategorija: 20 EUR za vsako tekmo,

A kategorija: 10 EUR za vsako tekmo.

Trening: 5 EUR.

Startnine za prijave po roku bodo 50% višje.

Plačilo štartnine lahko opravite z bančnim nakazilom ali v gotovini.

Pri plačilu z bančnim nakazilom prosimo vpišite v namen plačila svoje ime ali klub, v kolikor bo plačilo opravljeno za celo ekipo. Račun za plačilo boste prejeli v tekmovalnem centru.

Plačilo opravite na naslednji račun:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Bank: SKB banka d.d.

Account holder: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin, Slovenia

Prosimo, da transakcijo na bančni račun opravite najkasneje do 27. februarja. Kasnejša plačila lahko opravite samo z gotovino v tekmovalnem centru, kjer boste prejeli potrdilo o plačilu.

Karte: ISSOM, 1:4000 / 2 m, NOVA KARTA bo uporabljena za PreO tekmo

Teren:

Lipica TrailO

Program:

Petek, 15. marec

 • 14.00 - 16.00 - odprti start treninga v Pliskovici
 • 17.30 - zaključek treninga

Sobota, 16. marec

 • 9.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici
 • 11.00 - start TempO tekmovanja

Nedelja, 17. marec

 • 9.00 - odprtje tekmovalnega centra pri Gasilskem domu Lokev
 • 10.00 - start PreO tekmovanja
 • 15.00 - podelitev nagrad

Poti:

Pot na TempO progi je na novo utrjena (na sliki je kako je bilo prej). Nobenih blatnih luž na poti.

Pot na PreO progi ni idealna, vendar izvedljiva. Asistenti za tekmovalce na invalidskih vozičkih so priporočljivi. Organizator ne bo zagotovil nobenega asistenta.

Tekmovalni center:

Tekmovalni center bo v soboto v Hotelu Maestoso in v nedeljo v Gasilskem domu Lokev.

Pot do tekmovalnega centra bo označena od križišča na cesti Sežana - Lokev in Bazovica - Lokev.

Lipica TrailO

Druge pomembne informacije o tekmovanju

 • SI sistem bo uporabljen za odgovore na Elite preO progi in za merjenje časa na obeh progah, Elite in A. Prinesite svoj SI čip. Prosimo, da v prijavah vpišete svojo številko SI čipa. SI čip si lahko izposodite za 2 EUR za vsako tekmo.
 • Luknjači bodo uporabljeni za odgovore na preO progi A in na trening progi. Prosimo, da prinesete lastne luknjače. Luknjači bodo na voljo za izposojo.

WC: WC bo na voljo v Hotelu Maestoso in pri gasilskem domu Lokev.

Nagrade: medalje in praktične nagrade za najboljše v vsaki kategoriji.

Informacije: