DP PreO štafete

Results / Rezultati

Map / Karta

Solutions / Rešitve

 

Invitation

PlaceKranj, Slovenia

Date: March 25th, 2023

Competition: TrailO Relay, National Championship, CHIS TrailO Cup.

Organizer: OK Trzin

Event manager: Mateja Keresteš

Course planner: Krešo Keresteš

Class: Elite

Entries: until March 19th! Entries at the OO.net

Entry fees: 10 EUR per each competitor, 8 EUR for 20 years old or younger.

Entry fees for the entries after deadline will be 50% higher.

Please pay the entry fee by bank transfer.

At payment by bank transfer please write in the purpose of payment your name or your club name if the payment will be made for the whole team. Please, bring the proof of the payment to the Event Centre where you will receive the receipt of payment.

Make a payment only in euros to the following account:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Bank: SKB banka d.d.

Account holder: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin, Slovenia

Maps: ISSprOM, scale 1:3000 (enlargement from 1:4000)  / 2.5 m, link.

Terrain: city park by the river Kokra (relief and rock details).

Program:

Saturday, March 25th

 • 10:00 - opening of the Event Centre
 • 11:00 - start of the competition
 • 12:30 - start of the last competitor
 • 14:00 or asap - prize giving ceremony

Paths:  path on the course is suitable for the wheelchairs. Organizers will not provide any assistant.

Course: PreO course (14 controls, 640 m / 5 m climb) - time limit: 61 min. (O & J), 74 min. (P); 2 TempO stations with 5 controls (Station 1 before the start, Station 2 after the finish); Zero tolerance: 4m.

Competitors can only use those routes that are marked in brown on the map, except for those that are crossed out. An exception is a small footpath along which an impassable boundary is drawn on the map (symbol 708 Out-of-bounds boundary).

Start procedure: due to the SSOL event at Naklo, the start of all competitors will take place in any order. Members of the same relay teams will start at least 5 minutes apart.

Event Centre: The Event Centre will be in Kranj near the bridge over river KokraThe only permitted access to the Event center is via street Kokrški breg. Competitors are FORBIDDEN to cross the bridge over Kokra near the Event center or use stairs near Poštna ulica until they finish the competition. Failure to comply with this provision will result in disqualification.

The Jury: Emil Kacin, Renato Bettin, Jasminka Cindrić Perković.

Parking and access to the Event center: the most suitable are 3 parking places:

 • parking at Župančičeva Street (free on Saturday), to the Event center, use the path over the bridge (Poštna ulica), through the old town center of Kranj and go down by the street Kokrški breg;
 • parking "Pri Čebelici" (free on Saturday), applies the same as above;
 • parking "Stara Sava" (1 EUR/h but the closest), to the Event center, use the path go down by the street Kokrški breg;

Other important information about competition:

 • Punchers will be used for the control card punching. Please, bring your own punchers. A few punches will be available to borrow at the Event Centre.
 • Relay team members must be determined before the first team member starts, otherwise the results count only for individual classification.
 • The order of determining the controls on the terrain between the start and the finish is arbitrary.
 • When on the PreO course several flags are visible from the observation point, tapes are placed at the point that determines the dividing lines. It is also necessary to take into account that also the river divides the flags because all the flags are on the same side of the river as the control.
 • A cleaning campaign is planned for the event area in the morning. Please inform the organizer in case of any problem.

Toilettes: Toilettes will NOT be provided in the Event Centre. Possible in the restaurants in Kranj.

Prizes: Practical prizes for the best three teams.

Information: 

 


 

Razpis

Kraj: Kranj

Datum: 25. 3. 2022

Tekmovanje: PreO Sprint, Državno prvenstvo, CHIS TrailO Cup 2023 in Slovenska PreO liga 2023.

Organizator: OK Trzin

Vodja tekmovanja: Mateja Keresteš

Traser: Krešo Keresteš

Kategorija: Elite

Prijave: do 19. marca! Prijave prek OO.net.

Startnina: 10 EUR za vsakega tekmovalca in 8 EUR za 20 letne in mlajše.

Startnine za prijave po roku bodo 50% višje.

Prosimo, da plačilo startnine opravite z bančnim nakazilom.

Pri plačilu z bančnim nakazilom prosimo vpišite v namen plačila svoje ime ali klub, v kolikor bo plačilo opravljeno za celo ekipo. Potrdilo o plačilu prinesite s seboj v tekmovalni center, kjer boste prejeli račun.

Plačilo opravite na naslednji račun:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Banka: SKB banka d.d.

Prejemnik: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin

Karta: ISSprOM, 1 : 3000 (povečava iz 1 : 4000) / 2,5 m, povezava.

Teren: mestni park ob reki Kokri (reliefni in skalnati detajli).

Proga: PreO proga (14 kontrol, 640 m / 5 m vzpona) - časovni limit: 61 min. (O & J), 74 min. (P); 2 TempO postaji s 5 kontrolami (Postaja 1 pred startom, Postaja 2 za ciljem); Z toleranca 4 m.

Tekmovalci lahko uporabljajo le tiste poti, ki so na karti označene z rjavo barvo, razen tistih ki so prečrtane. Izjema je steza, ob kateri je na karti narisana neprehodna meja (znak 708 Out-of-bounds boundary).

Startna procedura: zaradi tekme SSOL pri Naklem, bo start vseh tekmovalcev potekal v poljubnem vrstnem redu. Pri tem bodo člani istih ekip startali v razmaku najmanj 5 minut.

Program:

Sobota, 25. marec

 • 10.00 - odprtje tekmovalnega centra
 • 11.00 - start tekmovanja
 • 12.30 - start zadnjega tekmovaalca
 • 14.00 oz. takoj, ko bo mogoče - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

Poti: pot na PreO progi je sprejemljiva za uporabnike invalidskih vozičkov. Organizator ne bo zagotovil nobenega asistenta za invalide.

Tekmovalni center: tekmovalni center bo v Kranju v bližini mostu prek reke Kokre. Edini dovoljeni dostop do tekmovalnega centra je po ulici Kokrški breg. Prečkanje mostu prek Kokre pri tekmovalnem centru in uporaba stopnic pri Poštni ulici je tekmovalcem PREPOVEDANA dokler ne zaključijo s tekmovanjem. Neupoštevanje tega določila vodi k diskvalifikaciji.

Tekmovalna komisija: Emil Kacin, Renato Bettin, Jasminka Cindrić Perković.

Parkirišča in dostop do tekmovalnega centra: najprimernejša so 3 urejena parkirišča:

Druge pomembne informacije o tekmovanju

 • Luknjači bodo uporabljeni za luknjanje kontrolnih kartonov. Prosimo, da svoje luknjače prinesete s seboj. Nekaj luknjačev si bo možno izposoditi v tekmovalnem centru.
 • Člani ekipe v štafeti morajo biti določeni preden starta prvi član ekipe, sicer rezultati štejejo le za individualno razvrstitev.
 • Vrstni red določanja kontrol na terenu med štartom in ciljem je poljuben.
 • Kadar je na progi PreO z opazovalne točke vidnih več zastavic, so na točki nameščeni trakovi, ki določajo ločnici. Upoštevati je potrebno tudi, da tudi reka razmejuje zastavice, saj so vse zastavice na isti strani reke kot kontrola.
 • Na območju prireditve je v dopoldanskem času predvidena čistilna akcija. Prosimo, da ob kakršnikoli težavi obvestite organizatorja.

WC: WC NE bo na voljo v tekmovalnem centru. Možno v restavracijah v Kranju.

Nagrade: praktične nagrade za najboljše tri ekipe.

Informacije: